Неділя, 16.12.2018, 01.17
ІКТ навчання
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна Каталог статей Реєстрація Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Наші статті [2]
Портфоліо [4]

Наше опитування
Чи потрібний екзамен з "ІКТ навчання" в університеті?
Всього відповідей: 267

Форма входу

Головна » Статті » Наші статті

Програма курсу "Основи ІКТ"

 

Пояснювальна записка 

Програма розрахована на 36 годин аудиторних та 15 годин самостійної роботи слухачів та побудована на базі матеріалів корпорації Microsoft.
Мета навчання за програмою: сформувати у слухачів базові навички роботи з комп’ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями. Ре­зуль­та­та­ми ефективного навчання за програмою кожним слухачем є: вміння вчителя користуватися основними сервісами Інтернету та розроблення і захист перед своїми колегами дидактичних та методичних матеріалів для навчання учнів, створених за допомогою текстового редактора MS Word, електронного про­цесора MS Excel та засобу підготовки презентацій MS Power Point.
Після навчання за програмою курсу слухач повинен мати початкові вміння роботи з комп’ютером:
 -     включати комп’ютер;
-      знати призначення основних пристроїв комп’ютера;
-      запускати комп’ютерну програму на виконання;
-      виконувати основні операції з прикладними та діалоговим вікнами опе­раційної системи MS Windows;
-      вводити текст з клавіатури, виконувати дії з маніпулятором миша;
-      створювати файли, папки, виконувати з ними основні операції (виби­ра­ти, змінювати імена, переміщувати, копіювати, видаляти), відправляти файли до архіву та розкривати архіви, переглядати властивості папок та файлів;
-      знаходити на комп’ютері та завантажувати потрібну інформацію до від­повідної комп’ютерної програми загального призначення для на­ступ­ного її опрацювання;
-      зберігати опрацьовану інформацію на різних носіях;
-      мати уявлення про можливості глобальної мережі Інтернет та її сер­ві­си, зокрема, вміти здійснювати навігацію та користуватися гіпер­тек­стом, користуватися можливостями браузера, шукати інформацію в Ін­тер­не­ті, аналізувати та зберігати знайдені веб-сторінки, друкувати веб-сто­рінки, записувати та посилатися на Інтернет-ресурси, корис­тува­тися електронною поштою (одержувати та відправляти листи електронною поштою) та форумами тощо;
-      виконувати елементарні операції з текстом в середовищі текстового редактора (відкривати існуючи документи, переглядати та зберігати документи, редагувати та форматувати текст, вставляти до текстового документу таблиці, малюнки, організаційні діаграми, роботи елемен­тарний макет документа та друкувати його), користуватися буфером обміну, створювати шаблони та форми, що містять такі складові як текстове поле, перемикач та поле зі списком;
-      виконувати елементарні операції з даними в середовищі табличного про­цесора: вводити числову і текстову інформацію, зберігати її, фор­ма­тувати данні та електронну таблицю, виконувати елементарні ариф­метичні дії з числами, добирати та будувати потрібну діаграму для відображення даних, створювати тестові завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів;
-      створювати комп’ютерні презентації в середовищі програми MS Power Point, запускати показ презентації, додавати до слайдів текст, списки, малюнки, діаграми, створювати шаблони, змінювати дизайн окремих слайдів та презентації в цілому тощо.
       Необхідними умовами для організації та проведення навчання за цією програмою є: сучасна комп’ютерна техніка та можливості кожному слу­хачеві самостійно працювати за комп’ютером, наявність в аудиторії для тренінгу Інтернет зв’язку з каналом, що забезпечує одночасну роботу в Ме­режі 15 осіб; сучасне програмне забезпечення:
-      операційна система Microsoft Windows 98, 2000, ME, NT або XP;
-      мінімум 64 МВ RAM;
-      Internet Explorer 5.0 або будь-який інший браузер;
-      Microsoft Word 2000 та вище;
-      Microsoft  PowerPoint 2000 та вище;
-      Microsoft  Excel 2000 та вище;
-      мультимедійний проектор*;
-      принтер.
      Достатніми умовами успішного навчання за програмою є висока мо­тивація слухачів, що навчаються, та висока кваліфікація викладачів, що проводитимуть навчання, обов’язкове закінчення викладачами аналогічного курсу із процедурою створення та захисту власних дидактичних та ме­тодичних матеріалів. 
      Програма курсу побудована за модульним принципом і містить 6 мо­дулів, кожен із яких, крім останнього (заключного), має схожу структуру та передбачає різні форми діяльності слухачів:
-      самостійна робота за комп’ютером;
-      виконання домашніх завдань;
-      робота в парах та групах;
-      інтерактивні методи навчання;
-      постійне використання програмного компакт-диску та Інтернет-ресур­сів для розроблення власних матеріалів.
      Для навчання за програмою розроблено спеціальний посібник, який має подвійне призначення — бути робочим зошитом при навчанні та слу­гувати довідником в подальшій роботі в школі під час використання ІКТ для реалізації методичних та навчальних цілей та завдань. Посібник супро­вод­жується спеціально розробленим компакт-диском.
      Після закінчення курсу кожен із слухачів має захистити створені ним протягом вив­чення матеріалу власні методичні та дидактичні матеріали. Під час захисту розробленого слухачем матеріалу, його складові оцінюються ін­шими слухачами за допомогою спеціальних вимог до таких матеріалів.

Зміст навчання
 

Інформаційно-комунікаційні технології та їхнє використання  у навчальному процесі

Операційна система Windows ХР
      Дії з мишею. Вигляд вказівника миші. Запуск комп’ютера для роботи. Введення даних до текстового поля. Знайомство з Робочим столом. Значки та ярлики. Переміщення значків і ярликів. 
      Робота з вікнами: відкриття вікна, згортання, розгортання і віднов­лен­ня розмірів вікна, переміщення вікна по екрану, зміна розмірів вікна, впорядкування відкритих вікон на екрані, закриття вікна. Поняття ме­ню. Область завдань. Адресний рядок. 
      Панель задач та правила роботи з її складовими. Меню Пуск. Запуск стандартних програм за допомогою меню Пуск: програми Блокнот, гра­фічного редактора Paint. Завершення роботи з операційною сис­темою Windows ХР.
      Довідкова система Windows ХР та робота з нею. Поняття про гіпер­по­силання в довідковій системі.
      Особливості роботи з різними типами вікон: вікнами додатків та діа­логовими вікнами.
      Робота з папками: відкриття, перегляд вмісту. Перегляд папок Мої до­кументи, Мої малюнки. Перемикання мови введення тексту за допо­могою індикатора клавіатури. Контекстне меню. Створення пап­ки. Пе­ре­міщення папки. Перейменування папки. Видалення папки. Від­нов­ле­ння видалених папок із кошика.
      Поняття файла та його основних характеристик. Робота з файлами. Створення текстового файла за допомогою програми Блокнот. Вве­ден­ня українського та англійського текстів. Збереження файла. Відкриття файла. Виділення тексту. Копіювання тексту за допомогою команд основного меню. Поняття про буфер обміну. Вставка тексту за допо­могою команд основного меню. Вирізання тексту.
      Робота з кількома програмами: Блокнот, Калькулятор, Paint. Пере­ми­кання між програмами. Введення тексту у програмі Блокнот. Вико­нання обчислень у програмі Калькулятор.
      Робота у графічному редакторі Paint. Запуск програми. Вибір основ­но­го і фонового кольорів. Малювання прямокутника, багатокутника, еліпса, до­­вільних ліній. Заливання областей. Використання розпилювача. Встав­ляння тексту. Збереження малюнка.
      Налагодження зовнішнього вигляду вікна. Одержання відомостей про об’єкт операційної системи: файл, папку. Визначення типу файла за ви­­глядом значка. Впорядкування файлів під час перегляду вмісту папок.
      Пошук файлів.      Стискання даних у папках і файлах. Відкриття стиснутої папки. Ви­тя­гування файлів зі стиснутої папки.
      Робота з Провідником. Запуск програми Провідник. Відкриття папки. Копіювання й переміщення папки або файла. Копіювання пап
ки або файла на дискету.
      Стандартні програми Windows ХР. Панель керування.
      Налагодження оформлення Windows ХР. Завантаження ОС. Облікові записи. Персоналізація робочого столу. Налагодження основного Ме­ню та панелі задач. Активація і реєстрація операційної системи Win­dows ХР.
Інтернет та організація пошуку в Інтернеті
      Глобальна мережа Інтернет. Інформаційні, програмні та апаратні ре­сур­си Інтернету. Адресація в Інтернеті.
      Поняття про веб-простір та доступ до нього. Поняття гіпертексту. Гіперпосилання на веб-сторінках. Веб-сторінка та веб-сайт. Перегляд інформаційних ресурсів в Інтернеті.
      Програма браузер для перегляду веб-сторінок. Запуск програми Micro­soft Internet Explorer. Інтерфейс. Завантаження веб-сторінки до бра­у­зера. Основні правила роботи з програмою браузером під час перегля­ду гіпертексту. Адресний рядок. Правила навігації. Налагодження до­машньої сторінки. Збереження веб-сторінки на диску. Відкриття збе­ре­женої веб-сторінки. Копіювання фрагмента тексту веб-сторінки в тек­­стовий  документ Microsoft Word. Робота із журналом. Робота із зобра­женнями. Папка Вибране та робота з нею. Створення папки у Ви­бра­ному. Налагодження доступу в автономному режимі.
      Організація пошуку інформаційних ресурсів в Інтернеті. Робота з па­неллю Пошук. Поняття про ключові слова. Використання пошукових систем.
      Електронна пошта. Поштова електронна адреса. Основні правила елек­тронного листування. Веб-пошта. Реєстрація на безкоштовному по­штовому сервері.
      Оцінювання та зберігання ресурсів Інтернету. Знайомство з формою оцінювання ресурсів Інтернету.
      Правила роботи з поштовими програмами. Завантаження, нала­годжен­ня, створення, відправлення та одержання електронних повідомлень. Приєднання файлів до електронного листа. Мережевий етикет.
      Форуми.

Текстовий редактор MS Word та використання його можливостей для створення дидактичних матеріалів

      Запуск текстового редактора MS Word. Інтерфейс програми й режими відображення документа. Налагодження панелей інструментів і меню. Зовнішній вигляд курсору. Закриття програми. Основні об’єкти при роботі з текстовим редактором. Система команд текстового редактора.
      Основні правила введення тексту. Збереження документа. Закриття до­кумента та вихід із програми Word. Відкриття існуючого файла. Переміщення по документу. Прокручування тексту для перегляду.
      Редагування тексту: виділення тексту, вставка тексту в документ, від­новлення тексту в документі, вирізання та вставляння тексту за до­по­могою буфера обміну. Перестановка тексту. Буфер обміну Office. Пе­ре­вірка орфографії та граматики в документі.
      Одержання довідки.
      Робота з текстом. Форматування тексту. Форматування символів: шрифт, розмір, підкреслення, колір. Перетворення тексту в надрядковий та підрядковий. Форматування абзацу: вирівнювання, відступи, інтервал між рядками. Нумеровані та маркіровані списки. Створення списків. Копіювання параметрів форматування.
      Додавання верхніх і нижніх колонтитулів до документу. Вставляння автоматичного поля дати. Зміна параметрів сторінки.
      Вставляння таблиці до документу. Переміщення по таблиці та вибір клітинок таблиці. Форматування таблиці. Зміна розмірів таблиці, ви­соти рядків і ширини стовпців. Введення тексту в клітинки таблиці. Вирівнювання значень у таблиці. Вставлення і видалення рядків/стовп­ців. Об’єднання й розбивка клітинок. Заливання таблиці кольором. Оформлення меж таблиці.
      Використання редактора формул Microsoft Equation.
      Створення фігур.  Використання кольорів та ефектів у фігурах.
      Робота із зображеннями. Вставляння малюнків із файла. Додавання ма­люн­ка з колекції  Microsoft Clip Gallery. Зміна розміру малюнка. Роз­мі­щення зображення на сторінці. Створення друкованих підкладок. Пе­ре­творення існуючого в документі зображення на друковану підкладку.
      Форми. Створення форм. Додавання  списку з набором можливих від­повідей, що розкривається. Видалення й зміна порядку елементів списку. Відображення або видалення тіні. Захист форм.
      Перегляд і друкування документа. Попередній перегляд документа. Встановлення параметрів сторінки. Друкування документа.
      Вставлянні діаграм до тексту. Вставляння діаграм. Введення даних до діаграм. Зміна структури діаграм. Циклічна діаграма. Цільова діаграма. Радіальна діаграма. Діаграма Вена. Пірамідальна діаграма. Орга­ніза­цій­на діаграма. Форматування діаграм.
      Поняття шаблону документа. Дидактичні можливості шаблонів. Ство­рення документа як шаблону. Формат збереження шаблону. Пере­не­сен­ня шаблону на інший комп’ютер. Використання  шаблону у нав­чаль­ному процесі. Використання майстрів. Додавання приміток. Робота в режимі редагування тексту. 
    Пошук документів. Пошук певного тексту за різними ознаками.
      Дидактичні можливості використання текстового редактора у нав­чаль­ному процесі: створення письмових робіт, розвиток навичок реда­гу­вання, розроблення чорнових варіантів різних документів, закріплення норм письма, перевірка правопису, робота із змістом документа та його структурою, оздоблення тексту графічними елементами, ство­рен­ня веб-сторінок. Дидактичні можливості використання текстового редактора при навчанні мови та літератури, історії і географії, фізики, хімії, біології, математики.
      Створення дидактичних матеріалів для учнів в середовищі текстового редактора.

Використання Mіcrosoft Offіce Excel 2003 для створення дидактичних і методичних матеріалів

      Розгляд можливих сфер використання табличного процесора Microsoft Excel.
      Запуск табличного процесора Microsoft Excel. Настройка панелі інстру­ментів і меню. Інтерфейс. Виділення діапазону клітинок. Збереження файла. Відкриття існуючого документа.
      Робота з текстом. Введення тексту та числових даних до таблиці. Форматування тексту. Форматування робочого аркуша. Зміна ширини стовпців і висоти рядків. Створення рамок для клітинок. Заливання клітинок кольором. Вирівнювання в клітинках. Додавання рядків або стовпчиків. Видалення рядків або стовпчиків. Копіювання й вставка вмісту клітинок. Вибір параметрів формату даних в клітинках.
      Включення режиму переносу за словами й об'єднання клітинок.
      Функція Автозаповнення.
      Робота з колонтитулами. Створення верхнього колонтитула. Створення нижнього колонтитула. Параметри сторінки.
      Попередній перегляд результатів друкування. Друкування робочого аркуша. Друкування всього документа.
      Робота із зображеннями. Вставка малюнка з файлу. Зміна розмірів зоб­раження. Переміщення малюнка. Приховування ліній сітки.
      Використання автофігур.
      Виконання простих обчислень. Використання вбудованих функцій. Об­числення суми, середнього значення. Функція ОКРУГЛ. 
      Використання табличного процесора для створення комп’ютерних тестових завдань. Створення списку, що розкривається. Перевірка  значень, що вводять. Копіювання списку в інші клітинки. Перевірка правильності відповідей.
      Логічна функція ЯКЩО. Приховані стовпці. Захист аркуша. Зняття захисту аркуша.
      Функція СЧЕТЕСЛИ.
      Абсолютні вказівки на номери клітинок.
      Впорядкування даних за алфавітом. Фільтрування даних в таблиці.
      Створення діаграми. Вибір типу діаграми для побудови. Зміна властивостей діаграми. Вставка тексту. Форматування тексту на діаграмі. Зміна шкали осей. Друкування діаграм. 
      Використання табличного процесора для створення методичних ма­теріалів.

Створення мультимедійних комп’ютерних презентацій за допомогою програми Microsoft Power Point

      Ознайомлення з прикладами мультимедійних презентацій. Аналіз ідей щодо використання у навчальному процесі комп’ютерних презентацій Microsoft Power Point.
      Запуск програми Microsoft Power Point на виконання. Налагодження панелей інструментів і меню. Інтерфейс і режими програми. Структура й Слайди. Звичайний режим. Режим сортувальника слайдів. Режим показу слайдів.
      Області завдань.
      Способи створення презентації. Створення нової презентації. Збе­реження презентації. Створення основної структури презентації. Додавання та видалення слайдів. Різні типи слайдів. Використання шаблонів оформлення слайдів.
      Робота з текстом. Введення тексту до слайду. Форматування тексту.
      Створення списків. Форматування маркірованого списку зразка. Зміна формату маркерів зразка.
      Додавання колонтитулів.
      Робота із замітками доповідача. Робота в режимі. Сторінки заміток.
      Перевірка правопису й стилів презентації. Включення перевірки стилю.
      Перегляд створених слайдів.
      Робота з текстовими рамками. Створення текстової рамки. Зміна розмірів і переміщення рамки. Переміщення рамок. Створення границь і заливання рамок.
      Робота з таблицями. Створення таблиць. Зміна розмірів таблиці, висоти рядків і ширини стовпців. Границі таблиці. Заливання таблиці. Об'єднання й розбивка клітинок. Вирівнювання значень у таблиці.
      Робота з малюнками. Вставка малюнка з файла. Зміна розмірів ма­люн­ка. Переміщення малюнка на слайді. Створення дзеркального відоб­раження малюнка. Рамки й тінь. Додавання тіні. Обрізання малюнка.
      Авто фігури. Додавання авто фігури. Зміна розмірів і переміщення авто фігур. Заливання автофігури кольором і створення контуру.
      Зміна порядку розташування слайдів у презентації.
      Анімація. Анімація тексту. Видалення анімаційного ефекту. Синхро­ні­за­ція анімації. Налагодження анімації. Установка порядку появи об'єктів на екрані. Установка ефекту зміни слайдів.
      Показ слайдів. Перехід між слайдами в режимі показу. Друкування презентації. Попередній перегляд презентації. Друкування частини презентації.
      Налагодження автоматичного показу слайдів. Збереження мульти­ме­дій­ної презентації в різних форматах: демонстрації, веб-сторінки, пре­зентації. Пакування презентації.
      Створення шаблону Microsoft Power Point.
      Створення методичних матеріалів для вчителя за допомогою засобу підготовки презентацій.

 

Категорія: Наші статті | Додав: stecenko (18.01.2008)
Переглядів: 6745 | Коментарі: 19 | Рейтинг: 3.2/11
Всього коментарів: 1
08.03.2012 Спам
1. Сергей Бойчун (flash196)
ПОМОГИТЕ С ПОРТФОЛИО !!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук

Друзі сайту

Copyright Стеценко В.П. © 2018